TEM(میکروسکوپ الکترونی عبوری)
BioLearn
زمان:

مکان: پژوهشکده آنالیزی کیمیازی

طول دوره: دو روز


تکنیک های تئوری و عملی:

  • آشنایی با میکروسکوپ الکترونی عبوری
  • انواع مود های تصویربرداری در TEM
  • انواع آزمون های قابل کاربرد در TEM
  • آماده سازی ‌نمونه و تصویربرداری
  • تجزیه وتحلیل تصاویر


اطلاعات ثبت نام:

  • هزینه ثبت نام:
  • مهلت ثبت نام:
  • ظرفیت:
  • کد ثبت نام (از طریق تلفن همراه):